Personvererklæring

Regenerative samler inn og behandler personopplysninger i tråd med bestemmelser i EU-direktivet 95/46/EC og EU- bestemmelsen 2016/679 (Datatilsynet) samt til enhver tid gjeldende norske retningslinjer. For å oppbevare personopplysninger krever det rettslig grunnlag. Personvernerklæringen beskriver hvordan vi i Regenerative samler inn, lagrer, benytter og deler dine personopplysninger.

Vi er åpne om hvordan vi arbeider og hvordan vi håndtere dine personopplysninger. Under vil vi informerer deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger, inklusiv cookies, samt dine rettigheter og vårt ansvar for deg som besøkende, kunde eller pasient.

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte oss via epost post@regenerative.no

Behandlingsansvar

Regenerative er ansvarlig for behandling av dine av personopplysninger. Dette innebærer at det er vårt ansvar at:
Du er informert om hvorfor og hvordan vi samler dine personopplysninger
Du er informert at du kan gjøre et aktivt valgt ved å godkjenne eller avvise om vi får samle og lagre dine personopplysninger
Du er informert om at du har mulighet til å oppdatere dine personopplysninger
Du er informert om at du kan bli slettet de personopplysningene vi har lagret om deg
Du er informert om at du kan får dine personopplysninger utlevert
Du er informert om at du kan kreve at vi deler dine personopplysninger ved for eksempel ved bytte av leverandør.
Regenerative oppbevarer dine personopplysninger trygt og forsvarlig.
Vi deler ikke opplysningen med en tredjepart uten at du blir spurt om det.
Vi er ansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldene regelverk.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

IP adresse og informasjon om din søk på Regeneratives webside, inkludert dato og tid for besøk

Ved booking:
Navn og identifikasjonsnummer (personnummer, nasjonal id eller tilsvarende)
Adresse
Telefonnummer
epost
Betalingsopplysninger

Ved behandling eller operasjon:
Navn og identifikasjonsnummer (personnummer eller nasjonal id)
Adresse
Telefonnummer og epost
Betalingsopplysninger
Pasientinformasjon (se kapittel under)

Pasientinformasjon forbindelse med å booke en behandling eller operasjon hos oss kan vi samle sensitive personopplysninger. Personopplysningsloven stiller en del krav til behandling av det som kalles særlige kategorier av personopplysningen (blant annet helseopplysninger) som vi er pålagt å følge. Vi benytter helseskjema for å kunne utføre våre tjenester for deg som pasient og som kunde, for å kunne følge helselovens regler for behandling av personopplysninger.
Samtlige forskrifter og lover kan du lese på www.lovdata.no

Personopplysninger og cookies

Som personopplysninger regnes alt som kan identifisere deg: navn, adresse, personnummer, epost osv.
I tillegg regnes cookies, som er små filer som sendes til din data via din webleser (så fremt at du ikke har innstillinger som hindrer cookies) når du besøker en web adr. Deres funksjon er å samle informasjon om hvordan en besøkende benytter den aktuelle websiden for å kunne sende persontilpasset reklame. Selv om cookies ikke regnes som personopplysninger anser Regenerative at de har en så stor påvirkning på din integritet at vi har valgt å regulere de regler vi har for cookies i vår personpolitikk. For at Regenerative skal, på et fullgodt vis, kunne tilby deg våre tjenester er det viktig at vi får lagret dine cookies. Les mer om begrunnelsen for dette nedenfor.

Regenerative får til gang til dine personopplysninger blant annet når du:
Laster ned en brosjyre eller en annen fil via et formular på vår hjemmeside
Du starter en Chat
Ved at du legger igjen personopplysninger digitalt ved booking av en behandling, og via kontaktopplysninger.

De lovlige grunnene for behandling av personopplysninger

Regenerative behandler dine personopplysninger ut i fra at du er kunde/pasient eller for å kunne fullføre en avtale med deg for eksempel ved en booking eller kjøp av våre tjenester.
Noen tilfeller av personopplysninger baseres på felles interesse. Dette gjelder i tilfeller hvor vi sender deg et tilbud om våre tjenester og varer samt utførere en viss segmentering basert på for eksempel tidligere behandlinger. Vi behandler aldri sensitive personopplysninger som er i konflikt med interessen.
I disse tilfellene har vi en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger i henhold til for eksempel bokføringskrav og pasientjournalloven.

Sammenstilling av Regeneratives personopplysningsbehandling:

Online:
Personopplysninger: Teknisk data som berører enhetene du benytter, IP-adresser samt geografisk og demografisk informasjon
Formål: For å kunne holde kontakten med deg samt markedsføre våre tjenester ved utsendelse av kampanjer og digitale annonser samt for å utvikle og forbedre vår hjemmeside basert på brukervennlighet.
Rettslig grunnlag: Behandling er nødvendig pga Regeneratives interesse for å stadig å forbedre seg, effektivisere, forenkle og utvikle vår hjemmeside. Formålet er å tiltrekke oss flere kunder og øke brukervennligheten
Tid: 24 måneder
Kunde
Personopplysninger: Personopplysninger, kontaktinformasjon samt betalingsinformasjon og kjøpshistorikk
Formål: For å kunne gjennomføre et kjøp og muliggjøre delbetaling eller kreditt. Ved denne type behandling overføres dine opplysninger til et kredittselskap (se kjøpsvilkår) Kontaktinformasjon bruker Regenerative til kommersielle og markedsføringsformål (for eksempel nyhetsbrev og informasjon)
Rettslig grunnlag: Behandling er nødvendig for å kunne fullføre en avtale med deg, dvs for at vi skal kunne fullføre våre rettslige forpliktelser. Behandling av kontaktopplysninger foregår for at vi skal kunne markedsføre oss samt for å følge retningslinjene til markedsføringsloven om å innhente samtykke hos allerede etablerte kunder.
Tid: I samråd med gjeldene regler og bokføringsloven

Pasient
Personopplysninger: Personopplysninger, kontaktinformasjon, helseskjema samt betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.
Formål: For at vi på et sikkert og forsvarlig vis skal kunne tilegne oss tjenester, for å kunne gjennomføre kjøp samt muliggjøre delbetaling eller kreditt. Ved denne type behandling overføres dine opplysninger til et kredittselskap (se kjøpsvilkår) og for å sikkerhetsstille korrekt medisinsk behandling og oppfølgning.
Rettslig grunnlag: Behandling er nødvendig for å fullføre en avtale med deg, dvs når du gjennomfører et kjøp av oss, når du gjennomfører en behandling/operasjon hos oss og for at vi skal kunne fullføre våre rettslige forpliktelser.
Tid: I samråd med gjeldene regler og pasientjournalloven.

Dine rettigheter til dine personopplysninger

Informasjon om personopplysningsbehandling:
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger Du kan sende oss en forespørsel om å få se utdrag av hvilke personopplysninger vi har lagret på deg.
Om Regenerative mottar en forespørsel fra deg hvor du ber om tilgang til dine personopplysninger kan vi be om uttalelse om grunnlag for utleveringen, for å sikkerhetstille hvilke opplysninger du ønsker å få utlevert samt for å sikre at vi gir ut opplysninger til korrekt person. Vi besvarer dine spørsmål i løpet av en mnd. Du har rett til å få den ønskede informasjon utlevert kostnadsfritt en gang pr år.

Rett til rettelse
Du har når som helst rett til å be om at dine personopplysninger blir rettet opp. Innenfor rammene for ditt formål har du også rett til å få komplementert eventuelle ufullstendige personopplysninger.
Om det ikke er umulig, eller medfører en større operasjon for oss, vil vi informere de som har fått tilgang til dine personopplysninger at du har ønsker å få disse rettet.

Rett til å få slettet dine personopplysninger
Du kan kontakte oss dersom du ønsker at dine opplysninger skal slettes. Dette gjelder ikke for opplysninger i pasientjournalen grunnet regler i helsepersonell loven.
Du har rett til å be om at dine opplysninger som omhandler:
Opplysninger som ikke lengre er nødvendig for de formål som de ble samlet inn for
Personopplysningene ikke behandles i henhold til enighet eler gjeldene regler
Personopplysninger må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi omfattes av
Om kunden er uenig i formålet for samling av personopplysninger
Vi har imidlertid rette til å fortsette å beholde dine personopplysninger og ikke imøtekomme ditt krav hvis det er:
For å oppfylle en rettslig forpliktelse som omfattes av, eller
For å kunne fastslå, gjøre gjeldene eller forsvare rettslig påstander
Om det ikke er umulig eller medfører en større operasjon for oss informere vi de mottakeren som har mottatt dine opplysninger fra oss at du har ønsker få slettet dine personopplysninger.

Rett til begrensing
Du har rett til å kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses dersom:
Du bestrider at personopplysningene vi har lagret om deg ikke er korrekte. Behandlingen begrenses i perioden det tar for å kontrollere om personopplysningene dine er korrekt.
Du mener at vår behandling er ulovlig og du motsetter deg at personopplysningene slettes og isteden ber om at vi begrensere bruken av dine personopplysninger
Vi ikke lengre behøver dine personopplysninger for formål med behandlingen, men du behøver opplysningene for å kunne fastslå, gjøre gjeldene eller forsvare en påstand
Du har innvendinger mot behandling i samråd med artikkel 21.1 og i påvente av kontroll hvorvidt den personopplysningsansvarlige berettiges skal veie tyngre enn den registrertes berettigede grunner eller
Du har innvendinger mot en interesseavveielse av berettiget interesse som vi har gjort som lovlig grunn for et objekt. Du kan begjære begrenset behandling under den tid som vi behøver for å kontrollere om vår berettiget interesse veier tyngre enn dine interesser av å få dine personopplysninger slettet.
Om behandlingen har begrenset av noen av situasjonene ovenfor behandler opplysningene for fastsatte, gjøre gjeldene eller forsvare rettslig sak for å beskytte andres rettigheter eller om du har glemt ditt samtykke.
Om det ikke er umulig eller medfører uforholdsmessig innsats for oss meddeler vi de mottagerne som har fått del av dine personopplysninger fra oss at du har begjært begrensning av behandling av dine personopplysninger. Vi kommer til å informere deg på forhånd om begrensningene av personopplysningene vil opphøre.

Retten til å be om innvendinger mot visse typer av behandling
Du har mulighet for til å motsette deg at vi behandler dine personopplysninger med støtte av balansering av interesser.
Vi kommer i slike tilfeller til å opphøre med behandlingen om vi ikke kan vise ett tvingende legitim grunn for den aktuelle behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter eller friheter om annet fall får vi bare behandle dine opplysninger for å fastsette, utøve eler forsvare rettslig påstander.

Direkte markedsføring (inkludert analyser som utføres for direkte markedsføringsformål)
Du har mulighet å til å motsette deg at dine personopplysninger behandles til direkte markedsføring. Innvendingen omfatter også de analysene av dine personopplysninger (s k profilering) som utføres for direkte markedsføringsformål). Om du motsetter deg direktemarkedsførings kommer vi til å opphøre med å behandle dine personopplysninger for det formål og opphøre med alle typer av direktemarkedsføringsformål.
Du har mulighet til å takke nei til utsendelse av utsendelse av tilbud i visse kanaler. Du kan for eksempel velge at du kun ønsker å motta tilbud fra oss via epost og ikke via sms. I så fall skal du ikke innvende deg mot personopplysningsbehandlingen for markedsføringsformål i allmenhet da det er vanskelig å finne ut hvilken markedsføring som er relevant for deg.
Om det ikke er umulig eller medfører uforholdsmessig innsats for oss, vil vi meddele til de mottakerne som har fått de av dine opplysninger fra oss at du har begjært at dine opplysninger ikke skal behandles i markedsførings øyemed.

Rett til dataportabilitet
Om vår rett til å behandle dine personopplysninger grunner på å fullgjøre våre forpliktelser med en avtale med deg har du rett til å begjære å få de opplysningene som du har levert til oss overført til et annen personvernansvarlig (s k dataportering). En forutsetning er at behandlingen skal skje automatisert og at det er teknisk mulig.

Hvordan arbeider Regenerative med cookies?
Regenerative vil kunne tilby en webside som gir våre besøkende en god opplevelse. Her finner du grundig informasjon tilpasset hver enkelt som besøker denne siden.
For at vi skal kunne tilby dette sporer vi hvordan du klikker på vår side og hvilke guider du laster ned. Dette muliggjør at vi ved senere tidspunkt kan gi deg forslag på videre lesing som omhandler det emnet eller relaterte områder du søkte på.
Sporing utføres ved hjelp av cookies. Du kan selvfølgelig besøke vår webside uten å tillate at vi lagre cookies, men da vil ikke opplevelsen bli like personlig og god som den var tiltenkt.
Om du ved noen tilfeller overleverer din mail adresse til oss når du besøker vår web side knyttes cookies til din mailadresse. Dette gjør at vi, om du gir oss ditt samtykke, kan maile deg forsalg på fordypende lesing på det teamet du var interessert i, som for eksempel guider, blogginnlegg. Vi kan også nå deg med relevant informasjon og tilbud i andre guider.

Håndtering av cookies
Vi lager cookies kun så lenge vi behøver dette for det formålet det er tiltenkt. Vi lagrer dine opplysninger høyst i 24 mnd etter at du har utført et kjøp eller har vært i kontakt med vår hjemmeside. Opplysningene samles inn i samråd med denne erklæringen.Regenerative kan lagre dine opplysninger lengre for å overvåke våre rettslige interesser.
Hvordan du sletter cookies avhenger av hvilen nettleser du benytter. Du finner veiledning via webleseren eget grensesnitt eller på websiden. De vanligste webleserne og hvordan du sletter cookies er:
Crom
Firefox
Internet Explorer
Safari

Overføring av personopplysning

Behandling utenfor EU/EES
Regenrative tilstreber å alltid behandle dine opplysninger i henhold til de krav som settes av EU/EES. Personopplysninger som behandles i de IT systemene vi benytter for å opprettholde våre tjenester kan også i noen tilfeller bli delt med IT- Leverandører utenfor EU/EES. Om det er tilfellet kommer Regenrative til å rette seg mot overenskomst med EU/US Privacy Shield Agreement.
Vi benytter oss for eksempel av IT- Leverandører for vedlikehold, drifts og supporttjenester utenfor EU/EES, hvilket innebærer at dine personopplysninger kan komme til å bli behandlet av disse på oppdrag av oss.
Behandling er nødvendig for å tilgodese vår interesse av å kunne tilstrebe kvalitative tjenester med sikker tjeneste. Vi sikkerstiller en adekvat ansvarlighet for dine personopplysninger gjennom å sørge for at kommisjonens standardkrav og deler dermed dine personopplysninger med mottagere utenfor EU/ESS med støtte i artikkel 46.2 i dataloven

Annen behandling med hjelp av en tredje part
Regenerative kan komme til å utlevere dine personopplysninger til en tredjepart som for eksempel en leverandør av betalings- og kommunikasjonstjenester. Tredjeparten får kun benytte de opplysningene som er nødvendig for å kommunisere eller for å selge Regeneratives tjenester. Opplysningene kan i noen tilfeller leveres ut for å følge Regeneratives rettslige interesser ved for eksempel bedrageri eller lignende.
Personopplysningene kan bli utlevert til et annet land utenfor EU/EES (EØS) om noen av våre samarbeidspartnere befinner seg der.
Regenerative tegner alltid personopplysningsavtale når vi gjennom en sekundær avtale eller med en annen overenskomst overlater behandlingen av personopplysninger til noen andre. Personopplysningsavtalen inneholder bestemmelser som gjør at de forplikter seg til samme bestemmelsene som ved den avtalen vi har med deg og med denne personvernerklæringen.

Endring av erklæringen
Regenerative forbeholder seg rettet til å endre denne erklæringen ved behov. Den siste versjonen av personopplysningserklæringen kan du finne på: www.regenerative.no/personvernserklæring
På toppen av denne siden finner du dato på siste oppdatering.

Spørsmål og klager
Om du har noen spørsmål vedrørende hvordan vi håndterer dine personopplysninger er du alltid velkommen til å kontakt oss. Du kan også kontakte oss om du har noen klager som gjelder behandling av dine personopplysninger eller om du ønsker å gjøre endringer.
Du kan nå oss på:

post@regenerative.no
+47 902 49 966
Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo

Om du har noen klager eller spørsmål kan du også kontakte datatilsynet.